Niniejszy Regulamin sklepu internetowego (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady, na jakich Sprzedawca oraz Nabywcy będą zawierać umowy sprzedaży towarów na odległość za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności: poczty elektronicznej, poprzez stronę internetową Sprzedawcy działającą pod adresem www.doubleroom.pl (www.digital-mural.com), jak również zasady świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną za pomocą wskazanych powyżej stron internetowej.


§ 1. STRONY TRANSAKCJI


Strona internetowa, działająca pod adresem www.doubleroom.pl w języku polskim oraz www.digital-murals.com w języku angielskim jest własnością:
The KLU Company Szczyrbowski, Tomczyk sp.j.,
ul. Korczoka 76, 41-806 Zabrze, NIP 6263032845​.
Sprzedawca prowadzi sprzedaż wysyłkową towarów za pośrednictwem sieci Internet.
Stroną dokonującą zakupów:
przez stronę internetową www.doubleroom.pl,
telefonicznie pod numerem telefonu 666 11 55 99 lub 728 103 426,
za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem kontakt@doubleroom.pl,
jest pełnoletnia osoba fizyczna lub firma, zwana dalej Nabywcą.
Stroną dokonującą sprzedaży produktów zawartych w ofercie Sklepu Internetowego jest:
The KLU Company Szczyrbowski, Tomczyk sp.j.,
ul. Korczoka 76, 41-806 Zabrze, NIP 6263032845, zwana dalej Sprzedawcą.
 


§ 2. PRZEDMIOTY TRANSAKCJI


Przedmiotami prowadzonych poprzez Strony transakcji w sieci Internet są produkty wymienione w ofercie produktowej, przedstawione na stronach www.doubleroom.pl (w języku polskim) oraz www.digital-murals.com (w języku angielskim)
Ceny wszystkich produktów znajdujących się w ofercie Sklepu wyrażone są w złotych polskich. Ceny zawierają koszty transportu, które pokrywa Sprzedawca za wyjątkiem próbek, których koszty pokrywa Nabywca.

 

§ 3. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ


Zamówienie może złożyć każda osoba pełnoletnia.
Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu sklepu.
Zamówienia składane przez Nabywcę są przyjmowane za pośrednictwem poczty elektronicznej albo formularza zamówienia.

Każde zamówienie jest potwierdzane poprzez e-mail lub telefonicznie. Wysyłka nie będzie zrealizowana w przypadku braku możliwości kontaktu z Nabywcą.

W przypadku zamówienia z indywidualnie oznaczonymi cechami produktu Nabywca zobowiązuje się przesłać drogą mailową wszystkie niezbędne informacje dotyczące zamawianego produktu, a Sprzedawca zobowiązuje się przesłać potwierdzenie zamówienia.

Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towaru pomiędzy Nabywcą, a Sprzedawcą. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowitą lub częściową realizację złożonego zamówienia Sprzedawca zastrzega sobie możliwość telefonicznego uzgodnienia innego terminu dostawy.

Zakupione towary dostarczane są pod wskazany adres w formularzu zamówienia lub na adres wskazany przez Nabywcę za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Koszty wysyłki są ponoszone przez Nabywcę.

Koszty wysyłki są podawane w koszyku Nabywcy podczas składania zamówienia. Szczegółowe informacje nt. kosztów wysyłki można znaleźć w zakładce KOSZTY WYSYŁKI.

Koszty i zasady wysyłki opisane w pkt. 10 dotyczą tylko i wyłącznie przesyłek realizowanych na terenie Polski. W przypadku zamówień z krajów innych niż Polska koszty i zasady wysyłki ustalane są indywidualnie dla każdego zamówienia.
Oferta sklepu nie jest ofertą magazynową.

W przypadku braku wpłaty w terminie 7 dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia transakcja ulega anulowaniu.
 


§ 4. FORMY PŁATNOŚCI


Nabywca może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
Przedpłata 100% przelewem tradycyjnym na konto Sprzedawcy nr 15 1600 1055 1826 7211 6000 0001 na podstawie otrzymanej faktury pro-forma. Realizacja zamówienia nastąpi po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sprzedawcy.

Przesyłki zagraniczne mogą być opłacane tylko przelewem bankowym na konto sklepu. Koszt wysyłki za granicę Polski jest ustalany indywidualnie dla każdego zamówienia.

Zastrzegamy sobie możliwość sprawdzenia wiarygodności finansowej Zamawiającego.

 

§ 5 FAKTURY I RACHUNKI


Potwierdzeniem zawartej transakcji sprzedaży Towaru jest faktura VAT. Nabywca każdorazowo winien zgłosić Sprzedawcy pocztą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@doubleroom.pl dane niezbędne do wystawienia faktury VAT. Faktura VAT wysyłana jest w postaci elektronicznej na adres klienta.

 

§ 6. TERMIN REALIZACJI


Zamówienie realizowane jest w przeciągu 15 dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia (zatwierdzenie układu graficznego z wymiarami i zaksięgowanie wpłaty). Czas realizacji zamówienia zależny jest od dostępności danego produktu w naszym magazynie lub w magazynach producentów materiałów, z których jest wykonywany, jak również od wielkości i stopnia trudności zamówienia.

Czas realizacji jest to czas, który upływa od złożenia zamówienia (zatwierdzenia projektu graficznego) i dokonania zapłaty w sposób wskazany na stronie sklepu lub w e-mailu do chwili wysłania paczki ze Sklepu, przy czym uwzględniane są tylko dni robocze.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo wydłużenia czasu realizacji w przypadku chwilowego braku towaru u producenta. W takim przypadku Nabywca zostanie o tym fakcie bezzwłocznie poinformowany.


O przewidywanym czasie realizacji Nabywca jest indywidualnie powiadamiany telefonicznie lub poprzez e-mail w momencie potwierdzania przyjęcia zamówienia.


Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.
 

§ 7. SPOSÓB DOSTAWY


Dostawa Towaru odbywa się w za pośrednictwem firmy kurierskiej.
W wypadku nieotrzymania przesyłki w czasie dłuższym niż siedem dni po terminie jej przewidywanej dostawy, Nabywca powinien zgłosić ten fakt Sprzedawcy telefonicznie (pod numerem 666 11 55 99) bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres e-mail: kontakt@doubleroom.pl) celem wszczęcia procedury reklamacyjnej u dostawcy przesyłki. Opłata za połączenie z tym numerem odpowiada opłacie za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług Klienta.

Nabywca ma obowiązek sprawdzić w obecności pracownika firmy kurierskiej jakość i kompletności dostawy. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń należy sporządzić w momencie odbioru przesyłki i w obecności kuriera protokół szkody na druku firmowym spedytora, po czym niezwłocznie przesłać oryginał dokumentu pocztą lub e-mailem do Sprzedawcy. Zaniechanie tej czynności zgodnie z obowiązującym prawem może skutkować utratą prawa do reklamacji związanej ze szkodami transportowymi.

Jeżeli Nabywca stwierdzi po wydaniu przesyłki uszkodzenie lub ubytek przesyłki niedające się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze, jest zobowiązany niezwłocznie po ujawnieniu szkody wezwać przedstawiciela firmy kurierskiej celem ustalenia protokolarnego stanu przesyłki, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki.

 

§ 8. REKLAMACJE


Wszystkie Towary dostępne w Sklepie pochodzą z legalnego źródła, są oryginalne i wolne od wad.
Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U z 2014 roku, poz. 827) oraz kodeksu cywilnego wobec Klientów będących konsumentami, Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z umową. W przypadku Klientów nie będących konsumentami, Sprzedawca odpowiada na zasadach określonych w kodeksie cywilnym, z zastrzeżeniem odmiennych postanowień niniejszego Regulaminu.

W związku z charakterem towarów oferowane przez Sprzedawcę oraz faktem, że towary te tworzone są wyłącznie pod zamówienie i indywidualne wymiary – reklamacja uwzględnia błędy produkcyjne czyli zły wymiar (różniący się od wcześniej uzgodnionego), zarysowania, rozdarcia, uszkodzenia fizyczne. Towar reklamowany przyjmowany jest do reklamacji w oryginalnym opakowaniu bez śladów użycia (aplikacji na ścianę). Nabywca wraz z produktem otrzymuje instrukcję użytkowania produktu.

Celem realizacji reklamacji wadliwy Towar należy zwrócić osobiście lub przesłać bezpośrednio na adres: ul. Korczoka 76, 41-806 Zabrze.

Reklamacja rozpatrywana jest w ciągu 14 dni od dnia jej złożenia.
Nabywca może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Jeżeli kupującym jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę.

Jeżeli kupujący będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

W przypadku uznania reklamacji, towar reklamowany zostanie nieodpłatnie naprawiony albo wymieniony na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. W przypadku gdy Nabywca nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli Sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby Nabywcę na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie może jednak odstąpić, gdy wada Towaru jest nieistotna.
Konsument ma prawo do realizacji reklamacji w ciągu 2 lat od daty wydania Towaru.

 

§ 9. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY


Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz.827) Nabywca będący konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od dnia doręczenia towaru bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Zapis ten nie dotyczy firm oraz instytucji. Po upływie tego terminu prawo do odstąpienia od umowy wygasa. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w drodze jednoznacznego oświadczenia. Konsument może skorzystać z formularza o odstąpieniu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. Sprzedawca dokona zwrotu wszystkich otrzymanych płatności, w tym kosztów dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych opłat wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez Sprzedającego. Dokonane przez konsumenta płatności zostaną zwrócone w ciągu 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył konsument lub w inny sposób, na który konsument wyraził zgodę. Sprzedawca zastrzega prawo wstrzymania się ze zwrotem płatności otrzymanych przez konsumenta do chwili otrzymania rzeczy lub dostarczenia dowodu jej odesłania. Faktura korygująca jest wystawiana w momencie przyjęcia zwracanego towaru na magazyn Sprzedającego. Zwracany towar musi posiadać niezniszczone, oryginalne opakowanie producenta, powinien być kompletny i nie może nosić śladów użytkowania.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, Konsumentowi nie przysługuje prawo zwrotu w przypadkach określonych bliżej w art. 38 ustawy, o której mowa w ust. 1, w tym w szczególności w przypadku Towarów wyprodukowanych według specyfikacji konsumenta lub służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

W przypadku sporu, konsument ma możliwość dochodzenia roszczeń przy pomocy m.in. miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów oraz skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji w drodze mediacji lub za pomocą sądów polubownych, przy udziale m.in. Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowych. Skorzystanie z ww. sposobów rozwiązywania sporów jest dobrowolne.

 

§ 10. OCHRONA PRYWATNOŚCI I INNE PRAWA


Złożenie zamówienia są równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez Sklep Internetowy danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 883).

Zawartość Sklepu Internetowego nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego.
Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.


§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


Wszelkie informacje dotyczące specyfikacji produktów pochodzą z materiałów publikowanych przez producentów.

Wszelkie ewentualne spory wynikające z transakcji kupna – sprzedaży, z zastrzeżeniem ust. 3 będzie rozstrzygał Sąd działający w miejscu działalności Sprzedawcy - to jest w Zabrzu. W sprawach nieuregulowanych powyższym dokumentem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego.

Postanowienia ust. 2 nie dotyczą sporów, w których stroną jest konsument.
Umowa sprzedaży zawierana jest między Nabywcą a Sprzedawcą. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie Nabywcy.
Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
Składając zamówienie Nabywca akceptuje powyższy Regulamin.

Załącznik 1. Wzór formularza odstąpienia od umowy.
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
The KLU Company Szczyrbowski, Tomczyk sp.j.,
ul. Korczoka 76, 41-806 Zabrze, NIP 6263032845
kontakt@doubleroom.pl
+48 666 11 55 99
Ja/ My(*) niniejszym informuję/ informujemy(*) o moim/ naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) .......................................
Imię i nazwisko konsumenta(-ów) .......................................
Adres konsumenta(-ów) ....................................... .......................................
Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) .......................................
Data .......................................
(*) Niepotrzebne skreślić.